Stalker (2020) Arabic Subtitles

Stalker
  • Arabic Language:
  • Ahmed Yakoub Uploader:

Stalker 2010 DVDRiP XViD-TASTE

Subtitle preview:

0
00:00:00,821 --> 00:02:00,364
ÊÑÌãÉ: Ahmed Yakoub

1
00:02:03,821 --> 00:02:06,364
ÚÒíÒí
ßá ãÇ ÃØáÈ ãäß ÊÛííÑ ÇÓãå

2
00:02:07,115 --> 00:02:14,735
áÇ áÇ áÓÊ ÊÝåã .. Óäßæä Ýí
ãÔßáÉ ßÈíÑÉ Åä áã ÊÝÚá ÃÞÓã áß ÓæÝ äÕØÏã ÈÎÓÇÆÑ ããßäÉ

3
00:02:15,988 --> 00:02:16,964
ÔßÑÇó

4
00:02:17,650 --> 00:02:19,043
ÍÓäÇó

5
00:02:19,404 --> 00:02:22,898