Swordsman III: The East Is Red (1993) Vietnamese Subtitles

Swordsman III: The East Is Red
  • Vietnamese Language:
  • khaiq Uploader:

Swordsman III AKA The East Is Red 1992 DVDRip x264 AC3 2Audio -WAF

Subtitle preview:

1
00:00:01,487 --> 00:00:14,487
Dịch bởi [email protected]

2
00:01:04,064 --> 00:01:05,827
Bẩm báo Giáo Chủ,

3
00:01:05,932 --> 00:01:09,163
Triều đình thông đồng với Hải quân Hà Lan.
Họ đến để tấn công chúng ta.

4
00:01:10,103 --> 00:01:11,832
Tấn công.

5
00:01:16,710 --> 00:01:17,802
Sao các ngươi dám!

6